Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze

Jeziorowskie 17

19-330 Stare Juchy

  

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA

  

 

Po zapoznaniu się ze Statutem Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego. Jednocześnie zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia i systematycznego opłacania składki członkowskiej w wysokości i na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

  

Imię .....................................................................................

 Nazwisko ...........................................................................

 Miejsce zamieszkania:

 Ulica ......................................................nr. domu ......... mieszkanie .........

 Kod pocztowy .......... - ...............   Miejscowość .........................................

 E-mail ..........................................................................................................

 Telefon kontaktowy .....................................................................................

  

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z dnia 29.08.1997 nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Deklaracji Członkowskiej dla potrzeb statutowych i organizacyjnych Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego.   Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

   

     ................................. dnia ............................................                                               


       ...............................................................

                          czytelny podpis