Statut

MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA LOTNICZEGO

 

 

I. Nazwa, charakter, teren działania i siedziba Stowarzyszenia.

§1

Stowarzyszenie zwane w dalszym ciągu statutu ?Stowarzyszeniem Lotniczym" nosi nazwę: MAZURSKIE STOWARZYSZENIE LOTNICZE.

 

§2

Stowarzyszenie Lotnicze jest stowarzyszeniem zajmującym się

propagowaniem i organizowaniem paralotniarstwa i innych sportów, wychowania fizycznego i wszelkich czynności związanych z rozwojem sportów lotniczych.

 

§3

Terenem działania Stowarzyszenia Lotniczego jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie Lotnicze może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§4

Siedzibą Stowarzyszenia Lotniczego jest 19-330 Stare Juchy, Jeziorowskie 17

 

§5

1. Stowarzyszenie Lotnicze posiada osobowość prawną,

2. Stowarzyszenie Lotnicze działa zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach oraz Ustawy o sporcie i postanowieniami niniejszego statutu.

 

§6

Stowarzyszenie Lotnicze może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§7

Stowarzyszenie Lotnicze opiera swą działalność na pracy członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

II. Cel i środki działania Stowarzyszenia Lotniczego.

§8

Celem Stowarzyszenia Lotniczego jest:

1. Propagowanie i organizowanie sportu Lotniczego i innych sportów,

2. Stwarzanie swym członkom warunków do uprawiania sportu Lotniczego, i innych sportów.

3. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym.

4. Promocja regionu poprzez sporty lotnicze,

5. Prowadzenie działalności szkoleniowej.

6. Organizowanie zawodów i imprez kulturalno - rekreacyjnych.

7. Propagowanie zdrowego trybu życia.

 

§9

Stowarzyszenie Lotnicze realizuje swoje cele podejmując następujące środki działania:

1. Organizowanie zawodów lotniczych,

2. Szkolenie członków w obchodzeniu się ze sprzętem lotniczym,

3. Organizowanie imprez wyjazdowych dla członków Stowarzyszenia Lotniczego,

4. Organizowanie szkoleń, w tym otaczanie opieką zawodników oraz stwarzanie warunków do rozwoju różnych dziedzin sportu, kultury i rekreacji.

5. Współdziałanie w rozwoju sportu Lotniczego i innych sportów oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami,

6. Współdziałanie z samorządem lokalnym, związkami zawodowymi, szkołami i organizacjami młodzieżowymi oraz społecznymi,

7. Działania na rzecz promocji Warmii i Mazur,

8. Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia Lotniczego.

 

III. Członkowie Stowarzyszenia Lotniczego, ich prawa i obowiązki.

§10

Członkowie Stowarzyszenia Lotniczego dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,

2. Członków wspierających,

3. Członków honorowych.

4. Sympatyków

 

§11

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Lotniczego są osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych (powyżej 18 lat).

2. Małoletni w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia Lotniczego i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia Lotniczego większość muszą

stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Lotniczego mogą być również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

4. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnej deklaracji składanej przez przystępującego na członka Stowarzyszenia Lotniczego, po wpłaceniu wpisowego,

5. Przyjęcie w poczet Stowarzyszenia Lotniczego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia Lotniczego, powiadamiając o dokonanym przyjęciu składającego deklarację.

 

§12

Członkowie zwyczajni maja prawo:

1. Uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach,

2. Brania czynnego udziału w imprezach sportowych oraz Używania godła i barw Stowarzyszenia Lotniczego,

3. Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia Lotniczego oraz oceniania ich działalności,

4. Otrzymania od władz Stowarzyszenia Lotniczego pomocy w zakresie realizacji jego statutowych zadań,

5. Korzystania ze sprzętu sportowego Stowarzyszenia Lotniczego na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia Lotniczego.

 

§13

Do obowiązku członków zwyczajnych należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia Lotniczego,

2. Regularne opłacanie składek członkowskich,

3. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia Lotniczego.

 

§14

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie Lotniczego mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej,

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§15

Członkowie wspierający maja prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Lotniczego z głosem doradczym,

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§16

Do obowiązków członków wspierających należy:

1. Udzielanie pomocy Stowarzyszeniu Lotniczemu w realizacji jego zadań statutowych,

2. W miarę możliwości udzielanie pomocy materialnej i finansowej Stowarzyszeniu Lotniczemu,

3. Przestrzeganie postanowień statutu.

 

§17

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla działalności Stowarzyszenia Lotniczego,

2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Lotniczego,

3. Członkowie honorowi mają prawa członka zwyczajnego bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu członków oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia Lotniczego,

4. Do obowiązków członka honorowego Stowarzyszenia Lotniczego należy przestrzeganie postanowień statutu,

5. Członkowie honorowi nie muszą płacić składek członkowskich.

 

§18

1. Sympatykiem Stowarzyszenia Lotniczego może zostać każda osoba, której bliskie są działania Stowarzyszenia Lotniczego, a która z przyczyn obiektywnych nie może aktywnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia oraz osoby małoletnie poniżej 16 roku życia.

2. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą opiekuna prawnego należeć do Stowarzyszenia Lotniczego,
3. Sympatyk nie ma prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu członków oraz nie może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia Lotniczego,

4. Przyjęcie w poczet sympatyków następuje na podstawie ustnej deklaracji składanej przed członkiem Zarządu Stowarzyszenia Lotniczego.

4. Sympatycy maja prawo do brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia Lotniczego,

5. Do obowiązku sympatyków należy przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia Lotniczego,

6. Sympatyk nie opłaca składek członkowskich.

 

§19

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu Lotniczym ustaje poprzez:

a) dobrowolne wystąpienie członka Stowarzyszenia Lotniczego zgłoszone na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia Lotniczego,

b) skreślenie z listy członków uchwala Zarząd Stowarzyszenia Lotniczego w przypadku:

- nie uczestniczeniu członka Stowarzyszenia Lotniczego w realizacji jego zadań statutowych lub nie uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż dwa lata, w takim przypadku na wniosek zainteresowanego, jego członkostwo może przejść w status sympatyka,

- umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia Lotniczego lub naruszania postanowień statutu.

c) śmierć członka Stowarzyszenia Lotniczego,

d) rozwiązanie Stowarzyszenia Lotniczego.

2. W przypadku skreślenia członka Stowarzyszenia Lotniczego przysługuje mu prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Lotniczego w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia Lotniczego.

 

IV. Władze Stowarzyszenia Lotniczego.

§20

Władzami Stowarzyszenia Lotniczego są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd Stowarzyszenia,

3. Komisja Rewizyjna,

 

§21

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia Lotniczego trwa 5 lat.

 

 

§22

1. Walne Zgromadzenia Członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu Lotniczym,

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest, co najmniej raz na pięć lat przez Zarząd Stowarzyszenia Lotniczego, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny winne być podane do wiadomości członkom nie później niż 14 dni przed data rozpoczęcia Zebrania.

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne,

3. Walne zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Lotniczego zwoływane jest raz na pięć lat,

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia Lotniczego:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/4 ogół członków Stowarzyszenia Lotniczego.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla, których zostało zwołane.

 

§23

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Lotniczego lub w innym miejscu.

 

§24

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lotniczego:

1. Dokonuje wyboru Władz Stowarzyszenia,

2. Uchwala plany i zalecenia dla Władz Stowarzyszenia Lotniczego a także budżet Stowarzyszenia Lotniczego,

3. Rozpatruje i ocenia działalność Stowarzyszenia Lotniczego i jego Władz oraz udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4. Uchwala zmiany w statucie Stowarzyszenia Lotniczego,

5. Decyduje o likwidacji Stowarzyszenia Lotniczego,

6. Nadaje tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Lotniczego i pozbawia tego tytułu,

7. Podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach, które zgłoszone zostały przez Władze Stowarzyszenia Lotniczego lub jego członków,

8. Uchwala godło i barwy Stowarzyszenia Lotniczego,

9. Uchwala wysokość składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek.

 

 

§25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach nadania lub pozbawienia tytułu honorowego członka Stowarzyszenia Lotniczego, zmiany Statutu, likwidacji Stowarzyszenia Lotniczego. Uchwały te wymagają 2/3 głosów osób obecnych na zebraniu,

2. Walne zgromadzenie jest prawomocnym w obecności w pierwszym terminie przynajmniej połowy ilości członków Stowarzyszenia Lotniczego uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na ilość członków,

3. Kworum połowy ilości członków uprawnionych do głosowania obowiązuje również w drugim terminie w przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Lotniczego lub zmianie statutu.

 

§26

1. Zarząd Stowarzyszenia Lotniczego składa się od 3 do 7 członków wybieranych na okres kadencji w głosowaniu przez Walne Zgromadzenie członków. Walne Zgromadzenie w drodze głosowania wybiera Prezesa Zarządu, i wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i do 3 innych członków Zarządu. O ilości członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zgromadzenie,

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz w roku. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność ponad 50% członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3.Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji następuje poprzez kooptację której dokonują pozostali członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

 

§27

Zarząd Stowarzyszenia Lotniczego:

1. Ustala okresowe plany budżetowe w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia,

2. Składa sprawozdania z działalności Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem,

3. Zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia Lotniczego,

4. Ustala regulaminy i wszelkie niezbędne przepisy dotyczące działalności Stowarzyszenia Lotniczego,

5. Podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Lotniczego do Związków, Stowarzyszeń lub Związków Sportowych,

6. Podejmuje decyzje w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości i ruchomości,

7. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Władz Stowarzyszenia Lotniczego,

8. Określa wysokość wpisowego, o którym mowa w §11 pkt. 5,

9. Reprezentuje Stowarzyszenie Lotnicze na zewnątrz w składzie dwóch członków zarządu łącznie.

 

§28

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych na okres kadencji w głosowaniu przez Walne Zgromadzenie członków. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu,

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.

3.Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji następuje poprzez kooptację której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej.

 

§29

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia Lotniczego,

2. Kontrolowanie działalności statutowej Stowarzyszenia Lotniczego,

3. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu o stanie majątku Stowarzyszenia Lotniczego, a także stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4. Kontrolowanie opłacania składek członkowskich,

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, co najmniej raz w roku. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność ponad 50% członków Komisji Rewizyjnej. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

6. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu ze swej działalności.

 

V. Majątek Stowarzyszenia Lotniczego.

§30

Majątek Stowarzyszenia Lotniczego stanowią; środki finansowe, nieruchomości, ruchomości (w tym sprzęt sportowy) oraz wierzytelności.

 

§31

Dochody Stowarzyszenia Lotniczego składają się: z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności uzyskanych drogą organizacji zawodów i imprez sportowych oraz ofiarności publicznej.

 

§32

Majątkiem Stowarzyszenia Lotniczego dysponuje Zarząd zgodnie z ustalonym budżetem. Do wydatkowania sum pieniężnych, bądź zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia a także podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia łącznie.

 

§33

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

VI. Nagrody i kary.

§34

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia Lotniczego przyznawane są wyróżnienia i nagrody,

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia Lotniczego.

 

§35

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia Lotniczego, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia członkowi Stowarzyszenia kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia Lotniczego na okres do dwóch miesięcy,

2. Zakres i tryb kar regulaminowych określa szczegółowy regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie,

3. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członka Stowarzyszenia Lotniczego przysługuje mu prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o udzieleniu kary. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

VII. Likwidacja Stowarzyszenia

§36

1. Likwidacja Stowarzyszenia Lotniczego lub zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

2. Likwidacja Stowarzyszenia Lotniczego może również nastąpić w innych przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

§37

Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia Lotniczego.

 

§38

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.